ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯୋଜନା

Filter Scheme category wise

ଫିଲଟର

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନା(ପିଡିଏଫ, ୯୭୦କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନା

ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ: 24/04/2018
ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନା(ପିଡିଏଫ, ୫୨କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନା

ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ: 24/04/2018
ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ